Tokió állomáshelyre TéT szakdiplomatákat keres a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal együttműködésben.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban: KKM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFIH) közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére a következő állomáshelyen: 

 • Tokió

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, legfeljebb 4 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).

A szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt és annak 2017. augusztus 1-jén hatályos végrehajtási rendeleteit, valamint háttérjogszabályként a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó feladatok:

A TéT szakdiplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális és tudománydiplomáciáért felelős államtitkárának felügyelete és az NKFIH iránymutatása alapján, Magyarország tokiói külképviselete vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:

 • a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, TéT együttműködések esetén különösen az NKFIH-val;
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött KFI szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
 • kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása; 
 • a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
 • az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
 • potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
 • Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
 • A fentieken túl a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • felsőfokú iskolai végzettség;
 • a KKM és az NKFIH által közösen szervezett szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
 • a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvből, azaz angol nyelvből felsőfokú „C” típusú állami, vagy államilag elismert nyelvvizsga;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
 • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
 • személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • a fogadó ország hivatalos nyelvének, azaz a japán nyelv ismerete;
 • természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • tartós külszolgálati tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • pályázati adatlap (dokumentum csatolva a jobb oldalon);
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél – miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak erről a munkáról;
 • az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata;
 • nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata;
 • referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a NKFIH a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez.

A pályázat beadásának határideje: 2017. november 10.

Pályázati eljárás, elbírálás módja, rendje: A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a mylFcSvbYuKy5DhQNYVGVUcGFseWF6YXRAbWZhLmdvdi5odQ== e-mail címre. A tárgyban kérjük megjelölni: pályázat TéT szakdiplomata munkakörre (állomáshely). 

A jelentkezők pályázati anyagait a KKM és az NKFIH közösen értékeli. Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítással a követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM és az NKFIH által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a jelentkezők 2017. november 17-ig e-mailben kapnak tájékoztatást.

A felmérés és a meghallgatás eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2018. január 

Sikeres szakmai pályázatot követően a kihelyezést nemzetbiztonsági ellenőrzés előzi meg. Az ezen való megfelelés a kihelyezés előfeltétele.

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, illetve a NKFIH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

Egyéb információk:

A munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM és a NKFIH a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás értelmében együttesen hirdeti meg.

A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megszervezett belföldi felkészítésen részt venni és a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen letenni.

A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított orvosi alkalmassági igazolás bemutatása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszolgálati törvény 16. § (4) bekezdése alapján a kihelyező vezető a meghirdetésre kerülő tartós külszolgálati álláshelyek betöltésének feltételeként –a kihelyezést megelőzően – a kötelező foglalkozás egészségügyi (orvosi) alkalmassági vizsgálat keretében a pszichológiai alkalmasságot is megállapítja a tartós külszolgálati kihelyezés feltételeként.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2018. első félév  

A pályázati adatlap a jobb oldalon, a Kapcsolódó anyagok között érhető el.

KKM