Sao Paulo-i állomáshelyre TéT szakdiplomatákat keres a Külgazdasági és Külügyminisztérium Tudománydiplomáciai Főosztálya a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal együttműködésben

Pályázati felhívás (TéT szakdiplomata munkakörre: Sao Paulo)

2019. december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TéT) SZAKDIPLOMATA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére a következő állomáshelyen:

· Magyarország Sao Paulo-i Főkonzulátusa

A kormányzati szolgálati jogviszony időartama: határozott idejű legfeljebb 4 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő(heti 40 óra).

A szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszolgálati törvény) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint háttérjogszabályként a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó feladatok:

A TéT szakdiplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelő helyettes államtitkárának felügyelete és – az NKFI Hivatal közreműködésével – az ITM iránymutatása alapján, Magyarország Sao Paulo-i külképviselete vezetőének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:

 • a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelő hazai kormányzati intézményekkel, TéT együttműködések esetén különösen az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az NKFI Hivatallal;
 • a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött KFI szakértő/tanácsadók tevékenységének támogatása;
 • kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása;
 • a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlőésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történőtájékoztatók/összefoglalók megküldése.
 • a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
 • az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektető vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendőtechnológiák azonosításával;
 • potenciális külföldi befektető felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
 • Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
 • A fentieken túl a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
 • Magyarországi lakóhely és életvitelszerűMagyarországon tartózkodás;
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség;
 • felsőokú iskolai végzettség;
 • szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
 • a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvbő, azaz angol nyelvbő komplex, felsőokú (C1) típusú államilag elismert – vagy azzal egyenértékű– nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvbő államilag elismert – vagy azzal egyenértékű– komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
 • kiváló kommunikációs készség;
 • hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
 • a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belsőképzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelezővizsgák teljesítésének vállalása;
 • külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
 • személygépkocsi-vezető jogosítvány és gyakorlat;
 • felhasználói szintűszámítógépes ismeretek.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • a fogadó ország hivatalos nyelvének, azaz portugál nyelv ismerete;
 • természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőokú végzettség;
 • tudományos fokozat;
 • nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
 • KFI területen szerzett gyakorlat;
 • ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
 • tartós külszolgálati tapasztalat;
 • érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • pályázati adatlap;
 • részletes szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”);
 • rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél – miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak erről a munkáról;
 • az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata;
 • nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • személygépkocsi-vezető jogosítvány másolata;
 • referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggőkezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az ITM, valamint az NKFI Hivatal a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevőmunkatársai részérő történőmegismeréséhez.
 • írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás esetén – hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó – sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén – vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 24.

Pályázati eljárás, elbírálás módja, rendje: A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a ZWwrmPWReDIL7zlcZTZmVGVUcGFseWF6YXRAbWZhLmdvdi5odQ== e-mail címre. A tárgyban kérjük megjelölni: pályázat TéT szakdiplomata munkakörre (állomáshely).

A jelentkező pályázati anyagait a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal közösen értékeli. Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítással a követelményeknek megfelelőpályázatot benyújtók a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a jelentkező e-mailben kapnak tájékoztatást.

A felmérés és a meghallgatás eredményérő az elbírálásra előírt határidő követő8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőégre.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2020. február 29.

Sikeres szakmai pályázatot követőn a kihelyezést nemzetbiztonsági ellenőrzés előzi meg. Az ezen való megfelelés a kihelyezés előfeltétele.

A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az ITM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előirt határidő követő15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról: 2. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökével együttesen dönt arról, hogy mely állomáshelyen indokolt TéT szakdiplomatát alkalmazni. A TéT szakdiplomata álláshely létesítésére a Korm. rendelet 8. §-a az irányadó. A miniszter az NKFI Hivatal elnökével együttesen írja ki a TéT szakdiplomata álláshelyre vonatkozó pályázatokat, a szakdiplomata személyérő az NKFI Hivatal elnökének javaslatára a miniszter dönt.

Egyéb információk:

A munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg.

A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követőn a KKM belföldi állományba történőfelvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követőn kerülhet sor.

Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követőn a jelentkezőköteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megszervezett belföldi felkészítésen részt venni és a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen letenni.

A tartós külszolgálatra történőkihelyezés feltétele a felkészülést követőn, a munkakörre előírt kötelezővizsgák és képzések sikeres teljesítése, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított orvosi alkalmassági igazolás bemutatása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszolgálati törvény 16. § (4) bekezdése alapján a kihelyezővezető a meghirdetésre kerülőtartós külszolgálati álláshelyek betöltésének feltételeként –a kihelyezést megelőzőn – az orvosi alkalmasságon túl pszichológiai alkalmasságot is előríhat.

A külszolgálat várható kezdőidőpontja: 2020. I. félév

A pályázati kiírás közzétételére a KKM belső és külsőhonlapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján, a Kormany.hu, a KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának honlapján (https://tdf.kormany.hu/) és a Kozigallas.hu oldalakon került sor.